SEKRETESSPOLICY

ALLMÄN INTRODUKTION

Den här sekretesspolicyn har som syfte att beskriva hur webbplatsen som ägs av Fiat Group Automobiles S.p.A. hanteras när det gäller behandling av personuppgifter för användare/besökare som konsulterar den. I linje med den italienska lagstiftningen om sekretesskydd, avser Fiat Group Automobiles S.p.A. att garantera sekretessen och skyddet av personuppgifter för varje besökare, även när det gäller åtkomst till Internet från utlandet, i linje med kraven i uppförandekoden för Fiat S.p.A.-koncernen. Sekretesspolicyn utgör också en kort information, där man inte anger en fullständig beskrivning som lämpar sig för sammanhanget, jämte artikel 13 i förordning 196/03 som antagits vid tillämpningen av artiklarna 10 och 11 i direktiv nr. 95/46/EG, till dem som samverkar med webbplatsens tjänster, för att skydda deras personuppgifter som blir tillgängliga på elektronisk väg. Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, jämte artikel 13 i lagdekret 196/03 – Lagen om skydd av personuppgifter - ges vid behov på sidorna för de enskilda tjänsterna som erbjuds. Denna information är avsedd att definiera gränserna och tillvägagångssättet för behandlingen av personuppgifter för varje tjänst. Enligt informationen, kan kunden/besökaren fritt uttrycka sitt godkännande och ge tillåtelse till insamling och senare användning av uppgifterna Vi vill påminna om att informationen inte överlämnas till andra webbplatser som användaren eventuellt konsulterar genom länkar.

ÄGARE, ANSVARIGA OCH REGISTERFÖRARE FÖR DATABEHANDLINGEN

Ägare till databehandlingen är Fiat Group Automobiles S.p.A. som representeras av företaget Information & Communication Technology tillhörande Fiat Group Automobiles S.p.A. med huvudkontor på Corso Agnelli 200, Turin. Ansvarig part för databehandlingen i samband med tjänsten är den person som är verkställande direktör för Brand Marketing Communications tillhörande Fiat Group Automobiles S.p.A. Personuppgifterna kan behandlas av personer som fått i uppdrag att göra detta, även tredje man, för hanteringen av den begärda tjänsten samt av den eller de personer som ansvarar för behandlingen av uppgifterna.

TYP AV UPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH SYFTE MED DATABEHANDLINGEN

Webbplatsen innehåller både information och interaktivt material. Under navigationen på webbplatsen, kan man därför få information om kunden, eller mer i allmänhet om besökaren, på följande sätt: Navigationsdata IT-systemen och de programprocedurer som krävs för att denna webbsida ska kunna fungera, förvärvar vissa personuppgifter under sin normala funktion vars överföring är implicit vid användning av kommunikationsprotokoll för Internet. Det handlar om information som inte samlas in för att ställas i relation till övriga intresserade i ämnet, utan som till följd av sin natur kan göra det möjligt att identifiera användare med hjälp av bearbetande och sammanslagning av uppgifter erhållna av tredje part. Till denna kategori hör: IP-adresser, typ av webbläsare, operativsystem, domännamn och webbplatsadresser som man går in eller ut från, information om sidorna som användarna besöker på webbplatsen, tider för åtkomsten, hur länge man stannar på varje sida, analyser av de invändiga sökvägarna och andra parametrar som gäller operativsystemet eller användarens datamiljö. Tekniska uppgifter och IT-information samlas in och används som globala, anonyma uppgifter med det enda syftet att: 1. Förbättra servicens kvalitet och optimera webbplatsens funktioner. 2. Förstå användarnas beteende för att förbättra kommunikationen på nätet. 3. Sammanställa statistisk information som gäller webbplatsens användning. Uppgifter som kunden/besökaren lämnar frivilligt. Det gäller fall där kunden/besökaren lämnar personuppgifter på webbplatsen, efter att ha läst den detaljerade informationen, för att få tillgång till vissa fritt valda tjänster. Policy "Opt-In" och "Opt-Out": i alla fall, innan en viss tjänst aktiveras, tillhandahålls lämplig information och, vid behov, införskaffas godkännande av behandling av personuppgifter. Detta godkännande kan återkallas när som helst, vilket i sin tur leder till att möjligheten att använda tjänsten i fråga förfaller. Specifik information kommer att ges progressivt eller visas på webbplatsens särskilda sidor för specialtjänster på begäran. Persondata för minderåriga Fiat Group Automobiles S.p.A. tillåter inte överlämnande av personuppgifter för personer under 18 år.

FÖRFARANDE FÖR DATABEHANDLINGEN

Databehandlingen sker med hjälp av automatiska instrument (t ex. genom att använda procedurer och elektroniska medel) och/eller manuella instrument (t ex. papperskopior) för den tid som är absolut nödvändig för att uppnå syftet som uppgifterna har samlats in för och alltid i enlighet med den gällande lagstiftningen.

TEKNIK

Cookies Vi använder inte cookies (1) för att överföra personuppgifter. Användningen av sessionscookies (som inte sparas permanent på användarens dator och försvinner när man stänger ner webbläsaren) är strikt begränsad till överföring av identifikationsuppgifter som krävs under sessionen för att möjliggöra en säker och effektiv utforskning av webbplatsen. Sessionscookies som används på den här webbplatsen gör att man kan undvika användning av annan IT-teknik som potentiellt kan vara skadlig för användarnas navigationsintegritet och inte tillåter förvärv av användarens personuppgifter. På den här webbplatsen används även beständiga kakor, dvs. kakor som sparas på datorns hårddisk tills de förfaller eller raderas av användarna/besökarna. Raderingen av cookies, utesluter inte användningen av webbplatserna och/eller programmen som indikeras ovan. Med hjälp av kvarstående cookies kan användare/besökare som söker tillgång till webbplatsen (eller eventuella andra användare som använder samma dator) automatiskt kännas igen vid varje besök. Användare/besökare kan ställa in datorns webbläsare så att den accepterar/avvisar alla cookies eller visar en varning varje gång som en cookie föreslås, för att man ska kunna bedöma om man ska acceptera den eller inte (2). Javascript Denna teknik används som alternativ till den direkta analysen av loggfilerna i webbservrarna. Den består i insamling och bearbetning av navigationsdata genom användningen av den speciella JavaScript-koden som finns på de gällande htlm-sidorna.

EXTERNA TJÄNSTER

Google Analytics Den här webbplatsen använder tjänsten för extern webbanalys som tillhandahålls av Google Analytics, som använder Javascript-teknologi för att möjliggöra webbplatsens analys av hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras om användarens användning av webbplatsen (inklusive IP-adressen) överförs och lagras i Google Analytics servrar. Google Analytics använder sedan den här informationen för att spåra och undersöka användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och tillhandahålla andra tjänster som gäller aktiviteter på webbplatsen och Internet-användningen. Google Analytics kan även överföra denna information till tredje man om lagen så kräver eller om tredje man behandlar den ovannämnda informationen för Google Analytics räkning. Google Analytics kommer inte att associera annan data som Google Analytics har till din IP-adress. Genom att använda den här webbplatsen, kommer användaren att möjliggöra Google Analytics databehandling för de syften och ändamål som anges ovan.

ANSLUTNING TILL TREDJE MANS WEBBPLATSER

På webbplatsen går det att ansluta sig till andra webbplatser. Denna möjlighet signaleras tydligt för att informera kunden/besökaren i den stund denne lämnar webbplatsen som tillhör Fiat Group Automobiles S.p.A. Kunden/besökaren ska därför särskilt uppmärksamma att Fiat Group Automobiles S.p.A. inte äger eller ansvarar för dessa webbplatser, eftersom de helt och hållet sköts av andra företag och/eller organisationer, för vilka du måste kontrollera och eventuellt acceptera gällande sekretesspolicy. Fiat Group Automobiles S.p.A. avsäger sig därför allt ansvar ifråga om eventuella förfrågningar och/eller utlämnanden av personuppgifter till tredje part.

DE BERÖRDA PARTERNAS RÄTTIGHETER

De personer som personuppgifterna gäller, har rätt att när som helst få bekräftelse på dessa uppgifters existens och att få reda på innehåll och ursprung, kontrollera uppgifternas exakthet och begära integrering eller uppdatering, eller rättelse (artikel 7 i lagdekret 196/03). Enligt samma artikel har användarna rätt att begära en fullständig och uppdaterad lista över alla som ansvarar för databehandlingen, att begära radering, omvandling i anonym form eller blockering av uppgifterna som behandlas om så sker i strid mot lagstiftningen, samt att hur som helst motsätta sig behandlingen av personuppgifter, av legitima skäl. För att utöva denna rättighet och om man skulle påträffa problem eller eventuella begäranden om klargöranden av det som anges här, skriv till Fiat Group Automobiles S.p.A. - Customer Services - Ufficio Privacy, C.so Agnelli 200 - 10135 Turin, Italien.

ÄNDRINGAR I POLICYN

Denna policy reglerar tillvägagångssättet för behandling av personuppgifterna som kunder/besökare tillhandahåller under navigationen på webbplatsen. Om ny lagstiftning skulle träda i kraft för denna sektor, samt den konstanta analysen och uppdateringen av tjänsterna som ges till kunderna, kan leda till en nödvändig förändring av detta tillvägagångssätt. Därför kan det hända att vår policy genomgår förändringar med tiden och därför ber vi kunden/besökaren att regelbundet konsultera den här sidan. 1) Cookies eller markörer är informationspaket som skickas från en webbserver (t ex. webbplatsen) till användarens webbläsare, där de sparas automatiskt i datorn och sedan automatiskt skickas tillbaka till servern varje gång man sedan besöker webbplatsen. 2) Som standard är nästan alla webbläsare inställda för att acceptera cookies automatiskt. Du kan dock ändra den förinställda konfigurationen som är medelhögt skydd med webbläsare som Internet Explorer version 6.0 och inaktivera kakor (dvs. blockera dem definitivt) genom att ställa in den högsta skyddsnivån (Mycket hög) på den särskilda fliken ("Sekretess"), men vi vill informera dig om att inaktiveringen äventyrar tjänstens användning. Hur som helst, har du även möjlighet att radera (eller eliminera) cookies från din dator genom att välja fliken "Allmänt" under "Internetalternativ" i menyn "Verktyg" och klicka på knappen för borttagning av cookies.

Den 9 september 2014

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>