SEKRETESSPOLICY

Denna Personuppgiftspolicy har som ändamål att beskriva hanteringen av de personuppgifter som samlas in av Stellantis Europe S.p.A. (”Bolaget”) på denna webbplats i enlighet med tillämpliga lagar.

PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

De personuppgifter som kan komma att samlas in är följande:
i.  personuppgifter som lämnas för att få en särskild tjänst (t.ex. namn och kontaktuppgifter);
ii.  uppgifter som samlas in när du besöker webbplatsen (t.ex. IP-adress, plats – land, information om vilka sidor du besökt på webbplatsen, vilken tidpunkt webbplatsen besöktes, navigeringstid för varje sida, klickanalys. Även om Bolaget inte samlar in dessa uppgifter för att koppla ihop dem till en specifik användare, är det fortfarande möjligt att identifiera användaren antingen direkt via den informationen eller genom att använda andra uppgifter som samlas in);
iii.  cookies (dvs. små textfiler som kan skickas till och registreras på din dator av den webbplats som du besöker för att återigen skickas till samma webbplatser när du besöker dem igen. Var god se Cookiepolicy för mer information).

ÄNDAMÅL OCH FÖRFARANDE FÖR BEHANDLINGEN

Personuppgifterna som samlats in (“Personuppgifter”) kommer behandlas för följande ändamål:
a) för att utföra en särskild begäran eller tillhandahålla den efterfrågade tjänsten (”Tjänsten”);
b) tillåta att Bolaget genomför undersökningar avseende kundnöjdhet (“Kundnöjdhet”) avseende kvaliteten av Bolagets produkter och tjänster baserat på Bolagets berättigade intresse;
c) baserat på ditt uttryckliga samtycke, skicka reklam och marknadsföring av Bolagets produkter och tjänster, eller för att genomföra marknadsundersökningar (”Marknadsföring”);
d) baserat på ditt uttryckliga samtycke, analysera dina beteenden, vanor och benägenhet att konsumera Bolagets produkter och tjänster samt för att tillmötesgå dina förväntningar (“Profilering”);
e) baserat på ditt uttryckliga samtycke för att överföra Personuppgifter till Bolagets dotter- och koncernbolag, och deras samarbetspartners inom bil-, finans-, försäkrings- och telekommunikationssektorn som kommer att behandla Personuppgifterna för att skicka reklam och marknadsföring av sina produkter och tjänster samt för att genomföra marknadsundersökningar (”Marknadsföring av tredje part”);
f)  förbättra användarupplevelsen av Bolagets webbplatser.

Personuppgifterna kan komma att behandlas i papperskopior, automatiserat och elektroniskt via post eller e-post, telefon (t.ex. automatiserade telefonsamtal, SMS, MMS), fax eller genom ett annat medel (t.ex. webbplatser, mobila applikationer).

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTERNA

Personuppgifterna kan, på uppdrag av Bolaget och reglerat genom särskilda avtal, komma att behandlas av fysiska och/eller juridiska personer såväl inom som utanför EU. Personuppgifterna kan komma att delas med en tredje part för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att följa ett myndighetsbeslut eller för att Bolaget ska tillvarata sina rättsliga intressen.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTERNA UTANFÖR EES

På grund av Bolagets avtalsrelationer kan Bolaget komma att överföra Personuppgifterna till länder utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), inkluderande till tredje parter som lagrar Personuppgifterna på uppdrag av Bolaget. Lagringstjänster och personuppgiftsbehandling omfattas av de ändamål som gäller för behandlingen och utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. För det fall Personuppgifterna överförs utanför EES kommer Bolaget att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa ett adekvat skydd för Personuppgifterna, bland annat genom att i sina avtal tillämpa EU:s standardklausuler om överföring av uppgifter utanför EES.

LÄNK TILL TREDJE PARTS WEBBPLATS

Tredje parts webbplats som du får åtkomst till från denna webbplats är tredje parts ansvar. Bolaget frånsäger sig allt ansvar med hänsyn till begäran om och/eller tillhandahållande av personuppgifter till tredje parts webbplatser.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

Stellantis Europe S.p.A., med adress Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turin, Italien är personuppgifts-ansvarig för behandlingen av Personuppgifterna. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dpofca@stellantis.com.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTERNA

Personuppgifterna som behandlas för ändamålen att tillhandahålla Tjänsten och genomföra Kundnöjdhet kommer endast att lagras under den period som kan anses direkt nödvändig för att uppnå sådana ändamål. Personuppgifterna som behandlas för ändamålet att tillhandahålla Tjänsten kan komma att lagras under en längre period om det kan anses nödvändigt för att Bolaget ska kunna tillvarata sina rättsliga intressen mot eventuella ansvarskrav avseende tillhandahållandet av Tjänsten. Personuppgifter som behandlas för ändamålen Marknadsföring och Profilering kommer att lagras från och med att du lämnar ditt samtycke till dess du återkallar detsamma. Om samtycket återkallas kommer Personuppgifterna inte att behandlas något mer för dessa ändamål, men Personuppgifterna kan dock komma att lagras även därefter om det kan anses nödvändigt för att Bolaget ska kunna tillvarata sina rättsliga intressen mot eventuella ansvarskrav avseende denna behandling om inte tillämplig tillsynsmyndighet lämnar ytterligare förtydliganden i denna fråga. Personuppgifter som behandlas för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen kommer att lagras under den period som anges i Bolagets Cookiepolicy.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Registrerade kan utöva följande rättigheter:
1.  rätt till tillgång, betyder att du har rätt att få information om att Personuppgifterna behandlas, och när det är tillämpligt, ges tillgång till dem;
2.  rätt till rättelse och rätt till radering, betyder att du har rätt att få felaktiga och/eller ofullständiga Personuppgifter rättade, samt att kräva att Personuppgifterna tas bort om begäran är berättigad;
3.  rätt till begränsning av behandling, betyder att du har rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas om begäran är berättigad;
4.  rätt till dataportabilitet, betyder att du har rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att få Personuppgifterna överförda till andra personuppgiftsansvariga;
5.  rätt att göra invändningar, betyder att du har rätt att invända mot behandling av Personuppgifterna om invändningen är berättigad, inkluderande mot att Personuppgifterna behandlas för marknadsföring eller profilering om sådan behandling sker;
6.  rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet vid lagstridig behandling av Personuppgifterna.

Den registrerade kan utöva ovanstående rättigheter genom att gå till hemsidan https://privacyportal.fcagroup.com​

ÄNDRINGAR

Denna Personuppgiftspolicy träder i kraft den 03/06/2021.
Bolaget förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra denna Personuppgiftspolicy eller att uppdatera dess innehåll (t.ex. som en följd av ändringar till tillämpliga lagar). Bolaget kommer att publicera eventuella uppdateringar på denna webbplats. ​​​​​​​