JURIDISK INFORMATION

ANVÄNDARVILLKOR FÖR HEMSIDAN

Genom att använda denna hemsida - www.fiatcamper.com – (”hemsidan”) accepterar du följande användarvillkor. Dessa villkor och regler kan när som helst uppdateras och/eller ändras av Stellantis Europe S.p.A. enligt företagets beslut och du bör kontrollera villkoren varje gång du besöker hemsidan.

TILLGÅNG TILL HEMSIDAN OCH ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET

Stellantis Europe S.p.A. ansvarar inte för tillgång till hemsidan eller användningen av hemsidans innehållet.

HEMSIDANS INNEHÅLL

Hemsidans innehåll (nyheter, bilder, video, ljud, varumärken, logotyper, domännamn, programvara, grafisk layout, teknisk dokumentation och manualer etc.) och de därmed förbundna rättigheterna är förbehållna Stellantis Europe S.p.A.. Detta innehåll ska därför endast användas i personligt informationssyfte och all annan användning är förbjuden utan föregående skriftligt godkännande från Stellantis Europe S.p.A.. Även om rimlig omsorg iakttagits vid insamling och publicering av informationen på hemsidan kan ingen garanti lämnas för informationens exakthet, fullständighet, brukbarhet eller användarnas möjligheter att använda informationen. Stellantis Europe S.p.A. frånsäger sig därför allt ansvar för fel, oriktigheter eller utelämnanden i denna information. Hemsidan kan innehålla information som gäller framtida planer och avsikter som beskrivs med användning av uttryck såsom ”förväntad”, ”uppskattad”, ”förutsedd”, ”föreslagen” och ”planerad”. Dessa yttranden är till sin natur inte bindande och Stellantis Europe S.p.A. åtar sig därför inte  något ansvar för förverkligandet av dessa.

IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

Allt innehåll på hemsidan - inklusive de märken som nämns eller återges där, designen och patenten för de produkter som finns på hemsidan - omfattas av reglerna för upphovsrätt och gällande lagar om skydd av immateriella och industriella äganderätter. Därför är kopiering, redigering eller användning, helt eller delvis, förbjuden utan föregående skriftligt godkännande från Stellantis Europe S.p.A. eller rättighetsinnehavaren.

TILLÅTEN ANVÄNDNING

Användaren får endast använda hemsidan för lagliga ändamål och kan därför inte ägna sig åt otillåten eller olaglig verksamhet relaterad till hemsidan. Det är uttryckligen förbjudet att använda delar eller avsnitt av hemsidan eller information som finns på hemsidan i någon form av kommersiellt syfte eller marknadsföringssyfte, om inte särskilt skriftligt godkännande inhämtats från Stellantis Europe S.p.A.. Användaren försäkrar att denne är myndig (18 år) eller har uppnått tillräcklig ålder för att kunna åta sig de förpliktelser och ansvar som användningen av hemsidan medför.

PRODUKTER OCH PRIS

Informationerna och bilderna - inklusive produktens färger - beträffande utrustning, yttre utseende, prestanda, mått och vikt, priser, bränsleförbrukning, driftskostnader etc. för de produkter som finns på hemsidan undergår kontinuerlig uppdatering och kan visa tillbehör och utrustning som inte hör till standardutrustningen och som tillverkaren av husbilar väljer för varje modell. De olika modellernas utrustning och tillhörande alternativ kan variera för specifika marknader och dess lagkrav. Denna information ska därför betraktas som indikativ information som kan vara föremål för eventuella fel och misstag. Stellantis Europe S.p.A. kan, när som helst och på eget bevåg, ändra sammansättning och utseende på de produkter som visas på hemsidan, samt färg eller utrustningen för dessa produkter.

RELATIONER MELLAN ANVÄNDAREN OCH Stellantis Europe S.p.A.

Hemsidan hjälper användaren att finna de tekniska egenskaperna för produkten som visas där men ger inte upphov till någon affärsmässig relation eller någon gemensam överenskommelse mellan användaren och Stellantis Europe S.p.A.. 

UTESLUTANDE AV ANSVAR

Stellantis Europe S.p.A. åtar sig inte något ansvar för den information och de anvisningar som finns på hemsidan. I synnerhet innehåller hemsidan inte något underförstått löfte eller garanti för sammansättningen av de produkter som visas, lämpligheten för specifika ändamål eller för att produkterna inte medför överträdelse av lagar eller intrång i patent. På hemsidan kan det visas länkar till andra hemsidor från tredje parter. Stellantis Europe S.p.A. saknar inflytande på konfigureringen, tillgängligheten, åtkomsten och innehållet av de sidor som länkas från hemsidan och garanterar därför inte kvaliteten av informationen på dessa hemsidor eller att den är uppdaterad, korrekt eller komplett. Stellantis Europe S.p.A. kan inte hållas ansvarigt för någon skada, direkt eller indirekt, inklusive förlorad vinst, på grund av användningen eller omöjligheten till användning av hemsidan och dess innehåll, hemsidor som är direkt eller indirekt anslutna till hemsidan samt försummelser eller fel.

TREDJEMANS IMMATERIELLA ÄGANDERÄTT

Den här hemsidan administreras av Stellantis Europe S.p.A.. Stellantis Europe S.p.A. respekterar tredje mans immateriella äganderätt. Visst material som finns på hemsidan kan publiceras och göras tillgänglig på av tredje part utan tillstånd från Stellantis Europe S.p.A.. Stellantis Europe S.p.A.:s policy tillåter inte att material som gör intrång i tredje mans rättigheter finns kvar på hemsidan och de användarkonton som gör intrång i dessa rättigheter kommer att raderas när intrånget uppmärksammas av Stellantis Europe S.p.A.. Om en användare anser att något material på hemsidan gör intrång i dennes rättigheterna ber vi denna användare att snarast skicka ett meddelande till Stellantis Europe S.p.A. med följande uppgifter:

  1. vilken rättighet som har kränkts eller, vid intrång i flera rättigheter, en lista över alla intrång som har identifierats;
  2. vilket material på hemsidan som gör intrång i rättigheterna ovan och som önskas avlägsnas eller göras oåtkomligt, tillsammans med information som gör det möjligt för Stellantis Europe S.p.A. att identifiera föremålet för intrånget;
  3. uppgifter som behövs för att kontakta innehavaren av de kränkta rättigheterna, inklusive adress, telefonnummer och, i förekommande fall, e-postadress;
  4. en bekräftelse av att användningen av materialet i fråga inte har godkänts av rättighetsinnehavaren, dennes företrädare eller juridiska ombud;
  5. en bekräftelse av att de uppgifter som lämnats till Stellantis Europe S.p.A. är korrekta;
  6. en underskrift, verklig eller elektronisk, av den person som fått i uppdrag att agera på uppdrag av rättighetsinnehavaren vars rättigheter har kränkts.

Detta meddelande skickas med rekommenderat brev till följande adress: 

Stellantis Europe S.p.A.

att. Digital Marketing

Corso Giovanni Agnelli, 200

10135 Torino

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Utan påverkan av de rättigheter som användarna åtnjuter på grund av nationella eller internationella lagar, omfattas denna hemsidas användning av italiensk lag och ska tolkas i enligt med denna lag (med undantag för bestämmelserna om lagval). Detta inkluderar eventuella tvister samt förekomsten, giltigheten och verkställigheten av dessa användarvillkor för hemsidan och varje annan överenskommelse som hänvisar till dem. Behörig domstol för eventuella tvister som hänför sig till användningen av hemsidan, och eventuella andra avtal som hänvisar till detta, ska vara domstolen i Turin.​​​