PERSONVERN OG RETNINGSLINJER

Formålet med denne Personvernerklæringen er å beskrive behandlingen av personopplysninger innsamlet av Stellantis Europe S.p.A. ("Selskapet") gjennom denne nettsiden, i samsvar med gjeldende rett.

PERSONOPPLYSNINGER SOM BLIR SAMLET INN

Følgende personopplysninger kan bli samlet inn:
i. personopplysninger som er nødvendige for å motta en spesifikk tjeneste (for eksempel navn og kontaktinformasjon);
ii.  nettlesingsdata (for eksempel IP-adresse, lokalisering – land -, informasjon på sider besøkt av brukeren på nettsiden, tid brukt på nettsiden, navigasjonstid på hver side, clickstream-analyse. Selv om Selskapet ikke samler inn denne informasjonen for å knytte den til spesifikke brukere, er det fremdeles mulig å identifisere de aktuelle brukerne enten direkte gjennom denne informasjonen, eller gjennom bruk av annen innsamlet informasjon);
iii. cookies (små tekstfiler som kan sendes til brukerens datamaskin og registreres der av de besøkte nettsidene, for deretter å bli sendt tilbake til de samme nettsidene dersom brukeren besøker de samme nettsidene igjen. Vennligst se nettsidens Retningslinjer for bruk av cookies for mer informasjon).

FORMÅL OG PROSEDYRE FOR BEHANDLINGEN

De innsamlede personopplysningene ("Personopplysningene") kan bli behandlet for følgende formål:
a)  for å utføre gjøremål etter brukerens anmodning eller for å utføre en anmodet tjeneste ("Tjeneste");
b)  for å gjøre det mulig for Selskapet å utføre brukerundersøkelser av kundetilfredshet ("Kundetilfredshet") vedrørende kvaliteten på Selskapets varer og tjenester, i tråd med Selskapets berettigede interesser;
c)  dersom du uttrykkelig samtykke til det, sende markedsføringshenvendelser til deg i tillegg til å markedsføre Selskapets produkter og tjenester, eller for å utføre markedsundersøkelser ("Markedsføring");
d)  dersom du uttrykkelig samtykker til det, analysere din adferd, vaner og tilbøyelighet til å forbruke, for å forbedre produkter og tjenester som tilbys av Selskapet, og for å innfri dine forventninger ("Profilering");
e)  dersom du uttrykkelig samtykker til det, overføre Personopplysninger til Selskapets datterselskaper og tilknyttede selskaper, i tillegg til Selskapets samarbeidspartnere i bil-, finans-, forsikrings- og telekommunikasjonssektoren, som vil behandle opplysningene for å sende kommersielle henvendelser, samt for å markedsføre sine produkter og tjenester, eller for å utføre markedsundersøkelser ("Markedsføring tredjeparter");
f)  for å forbedre brukeropplevelsen på Selskapets nettsider.

Personopplysningene kan bli behandlet i fysisk form (på papirkopi), samt med automatiske og elektroniske hjelpemidler, inkludert via post og e-post, telefon (for eksempel automatiske telefonsamtaler, SMS, MMS), faks eller med andre hjelpemidler (for eksempel nettsider, mobilapplikasjoner).

MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene kan bli behandlet av fysiske personer og/eller juridiske enheter som opptrer på vegne av Selskapet under bestemte kontraktsforpliktelser, basert i EU-området eller i land utenfor EU. Personopplysningene kan overføres til tredjeparter for å oppfylle rettslige forpliktelser, for å utføre pålegg fra offentlige myndigheter eller for å utøve Selskapets rettigheter ovenfor rettsinstanser.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL LAND UTENFOR EØS-OMRÅDET

Innenfor rammene av Selskapets kontraktrettslige forbindelser kan Selskapet overføre Personopplysninger til land utenfor EØS-området, herunder lagre opplysningene i databaser administrert av foretak som opptrer på vegne av Selskapet. Administrasjon av databaser og behandling av Personopplysninger kan bare foretas innenfor rammene av det angitte formålet med behandlingen, og utføres i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. I de tilfeller der Persopplysningene overføres til land utenfor EU/EØS, vil selskapet benytte seg av passende kontraktsmessige tiltak for å sikre tilstrekkelig beskyttelse rundt opplysningene, herunder blant annet avtaler basert på de standardkontrakter som er vedtatt av EU-kommisjonen for å regulere overføring av personopplysninger til stater utenfor EØS.

LINKING TIL TREDJEPARTERS NETTSIDER

Nettsider til tredjeparter som er tilgjengelige fra denne nettsiden, er respektive tredjeparters ansvar. Selskapet avviser ethvert ansvar vedrørende forespørsler og/eller overføring av personopplysninger til tredjeparters nettsider.

BEHANDLINGSANSVARLIG OG PERSONVERNRÅDGIVER

Behandlingsansvarlig er Stellantis Europe S.p.A., med registrert forretningsadresse i Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia. Du kan kontakte vår personvernrådgiver-gruppe på e-postadressen dpofca@stellantis.com.

OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene som behandles for Tjeneste- og Kundetilfredshetsformål vil oppbevares av Selskapet for den perioden som anses strengt nødvendig for å oppfylle disse formålene. Selskapet kan likevel fortsette å oppbevare opplysningene for en lengre periode, dersom slik oppbevaring er nødvendig for å beskytte Selskapets interesser i tilknytning til et potensielt ansvar i forbindelse med levering av Tjenesten. Personopplysninger som er behandlet for Markedsførings- og Profileringsformål vil bli oppbevart av Selskapet fra tidspunktet du samtykker til denne behandlingen, og frem til du trekker tilbake ditt samtykke. Når samtykket trekkes tilbake, kan Personopplysningene ikke lenger benyttes til de angitte formålene. Personopplysningene kan likevel fortsatt bli oppbevart av Selskapet, særlig dersom dette er nødvendig for å beskytte Selskapets interesser vedrørende potensielt ansvar i forbindelse med behandlingen av Personopplysningene, med mindre ytterligere avklaringer vedrørende dette blir gitt av en kompetent Tilsynsmyndigheten. Personopplysninger som behandles for å forbedre brukeropplevelsen på nettsidene vil oppbevares i henhold til Selskapets Retningslinjer for bruk av cookies.

DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Den registrerte har følgende rettigheter:
1. rett til innsyn som innebærer at du har rett til å få vite hvilke Personopplysninger Selskapet behandler om deg, og dersom relevant, rett til innsyn i dem;
2. rett til retting og sletting som innebærer at du har rett til å få korrigert uriktige og/eller ufullstendige Personopplysninger, samt rett til å få slettet Personopplysningene når forespørsel om retting er berettiget;
3. rett til begrensning av behandling som innebærer at du har rett til å kreve at behandlingen av Personopplysningene begrenses når vilkårene for dette er oppfylt;
4. rett til dataportabilitet som innebærer at du har rett til å motta Personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, samt rett til å overføre Personopplysningene til andre behandlingsansvarlige;
5. rett til å protestere mot behandling av Personopplysningene når forespørselen er berettiget, herunder når Personopplysningene behandles for markedsførings- eller profileringsformål, hvis aktuelt;
6. rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene ved ulovlig behandling av Persopplysningene.

Den registrerte kan utøve de forannevnte rettighetene på https://privacyportal.fcagroup.com​

ENDRINGER

Personvernerklæringen gjelder fra 03/06/2021.
Selskapet forbeholder seg retten til å helt eller delvis endre Personvernerklæringen, og til å oppdatere innholdet i Personvernerklæringen (for eksempel som følge av endringer i gjeldende rett). Selskapet vil publisere enhver oppdatering på denne nettsiden.