WETTELIJKE INFO

WETTELIJKE INFORMATIE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

De toegang tot deze site (www.fiatcamper.com) houdt aanvaarding van de volgende bepalingen en voorwaarden in. Deze bepalingen en Voorwaarden kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken door Stellantis Europe S.p.A. geactualiseerd en/of gewijzigd worden, zonder noodzaak van vooraande kennisgeving aan de gebruikers.

TOEGANG TOT DE SITE EN GEBRUIK VAN DE BETREFFENDE CONTENT

Geen enkele vorm van aansprakelijkheid wordt door Stellantis Europe S.p.A. aanvaard in verband met de toegang van gebruikers tot de Site of hun gebruik van de betreffende content.

CONTENT VAN DE WEBSITE

Alle content van de Website (mededelingen, foto's, video's, geluiden, merken, plaatsen, domeinnamen, applicatiesoftware, grafische lay-outs, technische documentatie en handleidingen, etc.) en de hiermee verbonden rechten zijn voorbehouden. Deze content kan dus alleen worden geraadpleegd voor persoonlijke informatiedoeleinden, aangezien elk ander gebruik uitdrukkelijk verboden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis Europe S.p.A.. Ook al is alle redelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en presenteren van de informatie op deze website betracht, wordt geen enkele garantie gegeven inzake de juistheid, volledigheid, bruikbaarheid of mogelijke toepassing van deze informatie door de gebruikers; Stellantis Europe S.p.A. sluit dus uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor fouten, onjuistheden of weglatingen met betrekking tot deze gegevens. Sommige pagina's van de site kunnen informatie over toekomstige plannen en voornemens bevatten, die van tijd tot tijd beschreven worden door woorden als "verwachten", "schatten", "voorzien", "overwegen" en "plannen" te gebruiken. Deze verklaringen brengen vanwege hun aard geen enkele verplichting voor rekening van Stellantis Europe S.p.A. met zich mee, die dus geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van hun verwezenlijking aanvaardt.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Alle content van de Site - met inbegrip van de merken die vermeld of getoond worden op de Site, de ontwerpen en de octrooien met betrekking tot de producten die aanwezig zijn op de Site - zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van intellectuele en industriële eigendom en deze mag daarom niet geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, gewijzigd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis Europe S.p.A. of de betreffende rechthebbenden.

PRODUCTEN EN PRIJZEN

De informatie en de afbeeldingen - met inbegrip van de kleuren van de producten - ten aanzien van voorzieningen, uiterlijk aanzien, prestaties, afmetingen en gewichten, prijzen, brandstofverbruik, bedrijfskosten enz. met betrekking tot de in deze Site genoemde producten zijn onderhevig aan continue actualisering en kunnen accessoires en opties tonen die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting. Deze gegevens moeten dan ook als louter indicatief en onder voorbehoud van eventuele fouten, onjuistheden worden geacht. Stellantis Europe S.p.A. kan op elk moment, naar eigen goeddunken, structurele of formele wijzigingen aanbrengen aan de op deze site beschreven voertuigen, of aan de kleuren of standaardvoorzieningen van het voertuig. De op de website aangegeven prijzen worden als niet bindend beschouwd, aangezien dit slechts adviesprijzen van Stellantis Europe S.p.A. aan haar distributienetwerk zijn. Voor actuele en accurate informatie over de op de Site genoemde producten en prijzen, nodigt Stellantis Europe S.p.A. de gebruikers uit om zich tot haar erkende filialen en dealers te wenden.

AANSPRAKELIJKHEID

Stellantis Europe S.p.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie en de aanwijzingen op de pagina's van de Site. In het bijzonder bevatten deze geen impliciete toezegging of garantie met betrekking tot de samenstelling, de geschiktheid van de producten voor een bepaald doel of de niet-schending, door deze producten, van wetten of octrooien. Op de Site kunnen bepaalde links naar andere sites van het Netwerk verschijnen. Derhalve heeft Stellantis Europe S.p.A. geen invloed op de configuratie, beschikbaarheid, toegankelijkheid en de inhoud van de pagina's die via links met de Site verbonden zijn en garandeert zij niets inzake de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aldaar vermelde informatie. Stellantis Europe S.p.A. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige direct of indirecte schade, met inbegrip van winstderving, voortvloeiend uit het gebruik van of uit de onmogelijkheid om de site en de inhoud ervan te gebruiken, of van hieraan direct of indirect gekoppelde sites, alsmede uit weglatingen of fouten.

INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DERDEN

Deze website wordt beheerd door Stellantis Europe S.p.A.. Stellantis Europe S.p.A. neemt de intellectuele eigendomsrechten van derden in acht. Bepaald materiaal op deze Site kan zonder toestemming van Stellantis Europe S.p.A. door derden op de Site gepubliceerd en beschikbaar gesteld worden. De Stellantis Europe S.p.A. policy staat niet het verblijf toe van materiaal dat de rechten van derden schendt en de accounts van gebruikers die deze rechten schenden zullen, zodra Stellantis Europe S.p.A. van de betreffende schending op de hoogte is, gewist worden. Als een gebruiker van mening is dat bepaald materiaal op de site inbreuk maakt op een recht van hem/haar, moet deze gebruiker Stellantis Europe S.p.A. een mededeling met de volgende gegevens sturen: i. identificatie van het geschonden recht of, in geval van meerder schendingen, de lijst van alle geconstateerde schendingen; ii. identificatie van het materiaal op de Site dat bovengenoemd(e) recht(en) schendt en waarvan men verwijdering of uitschakeling wenst, vergezeld van informatie geschikt voor identificatie door Stellantis Europe S.p.A. van het onderwerp van de schending(en); iii. de gegevens die nodig zijn om de eigenaar van het(de) geschonden recht(en) te contacteren, waaronder adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres; iv. een verklaring waarin staat dat het gebruik van het materiaal in kwestie niet geautoriseerd is door de eigenaar van het(de) recht(en), zijn agenten of wettelijke vertegenwoordigers; v. een verklaring waaruit blijkt dat de aan Stellantis Europe S.p.A. verstrekte informatie juist is, met dien verstande dat in geval van een valse verklaring men strafrechtelijke sancties kan oplopen, en dat men in het bezit is van toestemming om op te treden namens de eigenaar van het(de) geschonden recht(en); vi. een echte of elektronische handtekening van degene die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het(de) geschonden recht(en). Deze mededeling dient per aangetekende brief aan het volgende adres te worden gestuurd: Fiat Group Automobiles S.p.A.c.a. Fiat Digital Marketing Corso Agnelli, 20010135 Torino, Italië

TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANK

Steeds onder voorbehoud van eventuele rechten die de gebruikers genieten op grond van andere - nationale of internationale - regelgeving, zijn de huidige gebruiksvoorwaarden van de Site onderworpen aan de Italiaanse wetgeving en worden ze geïnterpreteerd in overeenstemming met deze wetgeving (met uitzondering van de regels inzake wetsconflicten), inclusief geschillen omtrent het bestaan​​, de geldigheid en de effectiviteit van deze gebruiksvoorwaarden van de Site en elke andere overeenkomst die hiernaar verwijst. Binnen de grenzen van het bovenstaande is de rechtbank die bevoegd is om kennis te nemen van elk geschil dat met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden van de Site ontstaat, alsmede van elke andere overeenkomst die hiernaar verwijst, de rechtbank van Turijn.​