PRIVACY EN POLICY

ALGEMENE INLEIDING

Deze Policy heeft als doel om de beheerswijze te beschrijven van deze site die eigendom is van Fiat Group Automobiles S.p.A., met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers/bezoekers van de site. Fiat Group Automobiles S.p.A. beoogt, in overeenstemming met de wetgeving voor de bescherming van de privacy toegepast op het nationale grondgebied, de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens van iedere bezoeker te garanderen, ook met betrekking tot toegang tot het Internet vanuit het buitenland, overeenkomstig hetgeen bepaald in de Gedragscode van Gruppo Fiat S.p.A.. De Policy wordt ook als beknopte informatie verschaft, daar waar geen onverkorte ad hoc versie is vermeld, krachtens art. 13 van Italiaans Wetsbesluit 196/03, uitgevaardigd in naleving van art. 10 en 11 van de richtlijn nr. 95/46/EG, aan degenen die van de webservices van de site gebruik maken, ter bescherming van de persoonsgegevens, die op telematische wijze toegankelijk zijn. Gedetailleerde informatie over de verwerking, verstrekt krachtens art. 13 van Italiaans Wetsbesluit 196/03 – Wet inzake de bescherming van de persoonsgegevens - is daar waar nodig op de pagina's betreffende de afzonderlijke aangeboden diensten vermeld. Deze informatie is erop gericht om de grenzen en de manier van verwerking van de gegevens van elke dienst te beschrijven, op basis waarvan iedere klant/bezoeker vervolgens vrijwillig zijn toestemming zal kunnen geven en de verzameling van gegevens en het daaropvolgende gebruik zal kunnen autoriseren. Men herinnert eraan dat deze informatie niet verstrekt wordt voor andere websites die de gebruiker eventueel via links raadpleegt.

HOUDER, VERANTWOORDELIJKEN EN VOOR DE VERWERKING AANGEWEZENEN

De Houder van de gegevensverwerking is Fiat Group Automobiles S.p.A. in de persoon van de voorlopige vertegenwoordiger van de instantie Information & Communication Technology van Fiat Group Automobiles S.p.A. gevestigd in Corso Agnelli 200, Turijn. Verantwoordelijke voor de verwerking van de Dienst is de voorlopige vertegenwoordiger van de Direzione Brand Marketing Communications Fiat Group Automobiles S.p.A.. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door de (ook externe) voor de verwerking aangewezenen, die aangesteld zijn voor het beheer van de verzochte Dienst, en door de Verantwoordelijke(n) voor de verwerking.

SOORT VERWERKTE GEGEVENS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De Website bevat informatieve en interactieve content. Tijdens de navigatie op de site kan informatie over de klant, of meer in het algemeen over de bezoeker, op de volgende manieren verworven worden: Navigatiegegevens De IT-systemen en softwareprocedures die deze website laten werken verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet deel uitmaakt van het gebruik van de communicatieprotocollen van het Internet. Het gaat om informatie die niet verzameld wordt om gekoppeld te worden aan geïdentificeerde geïnteresseerden, maar vanwege zijn aard, door middel van verwerking en koppeling met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van de gebruikers mogelijk zou kunnen maken. Onder deze gegevenscategorie vallen de IP-adressen, het browsertype, het besturingssysteem, de domeinnaam en de adressen van websites van waaruit toegang of afsluiting is uitgevoerd, informatie over de door de gebruikers bezochte pagina's binnen de site, het tijdstip van toegang, het verblijf op een bepaalde pagina, de analyse van de interne route en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens van technische/informatietechnologische aard worden op anonieme wijze verzameld en gebruikt met het enkele doel om: 1. de kwaliteit van de dienst te verbeteren en de werking van de site te optimaliseren; 2. het gedrag van de gebruikers te begrijpen om de online communicatie te verbeteren; 3. statistische informatie over het gebruik van de site voor te bereiden. Vrijwillig door de klant/bezoeker verstrekte gegevens Het gaat om gevallen waarin de klant/bezoeker, na de gedetailleerde informatie te hebben gelezen, zijn persoonsgegevens op de site achterlaat om toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten die hij vrijelijk heeft gekozen. "Opt-In" en "Opt-Out" Policy: in alle gevallen zal, voordat tot activering van een bepaalde dienst wordt overgegaan, passende informatie worden verstrekt, en daar waar nodig, de betreffende toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens worden verworven. Deze toestemming kan op elk moment ingetrokken worden, waardoor de mogelijkheid om de dienst in kwestie te gebruiken vervalt. Specifieke informatie zal geleidelijk worden vermeld of weergegeven op de pagina's van de site die voor speciale diensten op aanvraag zijn opgesteld. Gegevens van minderjarigen Fiat Group Automobiles S.p.A. staat de verstrekking van persoonsgegevens door jongeren dan 18 jaar niet toe.

WIJZE VAN VERWERKING

De verwerking wordt met behulp van geautomatiseerde instrumenten (bijv. door elektronische procedures en dragers te gebruiken) en/of op handmatige wijze (bijv. op papier) verricht gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te behalen waarvoor de gegevens verzameld zijn en sowieso in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die op dit gebied van kracht zijn.

TECHNOLOGIEËN

Cookies Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies (1) voor de overdracht van informatie van persoonlijke aard. Het gebruik van sessiecookies (die niet op blijvende wijze op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en verdwijnen bij het afsluiten van de browser) is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-identificatiegegevens die nodig zijn om een veilige en efficiënte verkenning van de site toe te staan. De op deze site gebruikte sessiecookies vermijden de toepassing van andere IT-technieken die mogelijk de vertrouwelijkheid van de navigatie van de gebruikers kunnen schaden en staan niet het verwerven van de persoonsgegevens ter identificatie van de gebruiker toe. Op deze site worden tevens blijvende cookies gebruikt, dat wil zeggen, cookies die op de harde schijf van de computer bewaard blijven totdat ze vervallen of door de gebruikers/bezoekers gewist worden. Het wissen van de cookies belemmert niet het gebruik van de hierboven vermelde sites en/of applicaties. Via blijvende cookies worden de gebruikers/bezoekers die de site betreden (of eventuele andere gebruikers die dezelfde computer gebruiken) automatisch herkend bij elk bezoek. De gebruikers/bezoekers kunnen de browser van de computer zodanig instellen dat deze alle cookies accepteert/weigert of elke keer dat een cookie wordt voorgesteld, een melding weergeeft om te kunnen bepalen of men deze wel of niet accepteert (2). Javascript Een techniek gebruikt als alternatief voor de directe analyse van de logbestanden van de webservers. Deze bestaat uit het verzamelen en verwerken van de navigatiegegevens via het gebruik van de speciale JavaScript code die zich binnen de betrokken html-pagina's bevindt.

EXTERNE DIENSTEN

Google Analytics Deze website gebruikt de externe webanalyseservice verstrekt door Google Analytics, die de Javascript-technologie gebruikt waarmee geanalyseerd kan worden hoe de gebruikers de site gebruiken. De informatie die over het gebruik van de website door de gebruiker (inclusief zijn IP-adres) wordt gegenereerd, wordt naar de servers van Google Analytics gestuurd en aldaar gedeponeerd. Google Analytics zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te traceren en te bestuderen, rapporten over de activiteiten op de site voor de operatoren van de website op te stellen en andere diensten met betrekking tot de activiteiten op de site en het gebruik van het Internet te verschaffen. Google Analytics kan deze informatie ook aan derden overdragen, als de wet dit voorschrijft of als deze derden voornoemde informatie voor rekening van Google Analytics verwerken. Google Analytics zal uw IP-adres met geen enkel ander gegeven in het bezit van Google Analytics associëren. Door deze website te gebruiken, geeft de gebruiker toestemming voor de verwerking van zijn gegevens door Google Analytics voor de hierboven aangegeven manieren en doeleinden.

LINKS NAAR DERDEN-SITES

De site bevat links naar andere websites; deze mogelijkheid is op duidelijke wijze aangegeven, opdat aan de klant/bezoeker kan worden gemeld wanneer hij de site van Fiat Group Automobiles S.p.A. verlaat. De klant/bezoeker wordt derhalve verzocht speciale aandacht te besteden aan het feit dat dergelijke sites niet het eigendom zijn of tot de verantwoordelijkheid behoren van Fiat Group Automobiles S.p.A., daar ze volledig door andere maatschappijen en/of ondernemingen worden beheerd, en waarvoor het betreffende beleid inzake de bescherming van de privacy gecontroleerd en eventueel geaccepteerd moet worden. Fiat Group Automobiles S.p.A. wijst derhalve alle aansprakelijkheid af inzake het eventuele verzoek om en/of verstrekking van persoonsgegevens aan derden-sites.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De personen waarop de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben het recht om op elk moment bevestiging te verkrijgen van het wel of niet bestaan van gegevens die hen betreffen, de betreffende inhoud en oorsprong te kennen, de exactheid hiervan te controleren, of aanvulling, bijwerking of rectificatie te vragen (art. 7 van Italiaans Wetsbesluit 196/03). Krachtens ditzelfde artikel heeft men het recht om de complete en bijgewerkte lijst van alle Verantwoordelijken voor de verwerking te vragen, de verwijdering van de gegevens, het omzetten van de gegevens in anonieme vorm of het blokkeren van in strijd met de wet verwerkte gegevens te vragen, alsmede om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens wegens rechtmatige redenen. Om deze rechten uit te oefenen en indien problemen worden ondervonden of uitleg voor het bovenstaande wordt verzocht, verzoeken wij u te schrijven aan Fiat Group Automobiles S.p.A. - Customer Services - Ufficio Privacy, C.so Agnelli 200 - 10135 Torino, Italië.

WIJZIGINGEN VAN DE POLICY

Deze Policy regelt de verwerkingswijzen van de persoonsgegevens die door de klanten/bezoekers tijdens hun navigatie op de site worden verstrekt. De eventuele inwerkingtreding van nieuwe bepalingen voor de branche, alsmede de voortdurende bestudering en actualisering van de diensten voor de gebruiker kan de noodzaak met zich meebrengen om deze verwerkingswijzen te wijzigen. Het is dus mogelijk dat onze policy mettertijd wijzigingen ondergaat en om die reden nodigen wij de klant/bezoeker uit om regelmatig deze pagina te raadplegen. 1) Cookies of markers zijn informatiepakketten die door een webserver (bijv. de site) naar de Internet browser van de gebruiker worden gestuurd, automatisch op zijn computer worden opgeslagen en automatisch weer naar de server worden gestuurd bij elke volgende toegang tot de site. 2) Per default zijn bijna alle webbrowsers ingesteld om automatisch cookies te accepteren. U kunt echter deze standaardconfiguratie wijzigen, die met browser (zoals bijv. Internet Explorer versie 6.0) de gemiddelde configuratie is, en de cookies uitschakelen (d.w.z. op definitieve wijze blokkeren), door op het daarvoor bestemde tabblad ("Privacy") het hoogste beschermingsniveau in te stellen, maar wij informeren u dat uitschakeling het gebruik van de Dienst in gevaar brengt. U hebt in elk geval ook de mogelijkheid om de cookies in uw computer te wissen (of te verwijderen) door onder het item "Internetopties" in het menu Instrumenten, het tabblad "Algemeen" te kiezen en op de knop voor het verwijderen van cookies te klikken.

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>