YKSITYISYYSSUOJA JA KÄYTÄNTÖ

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on kuvata, miten Stellantis Europe S.p.A. ("Yritys") käsittelee tämän verkkosivuston kautta keräämiään tietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Kerättävät henkilötiedot voivat sisältää:
i.  tietoja, joita annetaan tietyn palvelun vastaanottamiseksi (esim. nimi ja yhteystiedot);
ii.  verkkoselailusta kerättyjä tietoja (esim. IP -osoite, sijaintimaa, tieto siitä, millä verkkosivuston sivuilla käyttäjä vierailee sekä miten pitkään käyttäjä vierailee sivustolla ja yksittäisillä sivuilla, tieto ja analyysi klikeistä. Vaikka Yritys ei kerää näitä tietoja yhdistääkseen niitä yksittäiseen käyttäjään, on yksittäisten käyttäjien tunnistaminen mahdollista joko suoraan näistä tiedoista tai käyttäen muualta kerättyjä tietoja);
iii.  evästeitä (eli pienet tekstitiedostot, joita käyttäjän vierailemat verkkosivustot voivat lähettää ja tallentaa käyttäjän tietokoneelle jotta niitä voidaan lähettää takaisin samoille sivustoille käyttäjän vieraillessa sivustoilla uudelleen. Pyydämme tutustumaan verkkosivuston Evästekäytäntöön lisätietojen saamiseksi).

KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAVAT

Kerättyjä henkilötietoja ("Tiedot"), voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:
a)  käyttäjän pyynnön toteuttaminen tai tilatun palvelun ("Palvelu") toimittaminen;
b)  jotta Yritys pystyy tekemään asiakastyytyväisyyskyselyjä liittyen Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatuun ("Asiakastyytyväisyys"), Yrityksen oikeutetun edun mukaisesti;
c)  Yrityksen tuotteita ja palveluita koskevien kaupallisten viestien ja mainosten lähettämiseksi sekä markkinatutkimusten toteuttamiseksi ("Markkinointi") edellyttäen, että tähän on saatu nimenomainen suostumuksesi;
d)  käyttäytymisesi, tottumustesi ja kuluttamiseen liittyvien taipumustesi analysoimiseksi, jotta Yritys voi parantaa tarjoamiaan tuotteita ja palveluita ja täyttääkseen odotuksesi ("Profilointi") edellyttäen, että tähän on saatu nimenomainen suostumuksesi;
e)  jotta voimme luovuttaa Tietoja Yrityksen tytär- ja konserniyhtiöille sekä niiden auto-, rahoitus-, vakuutus- ja tietoliikennealalla toimiville kumppaneille, jotka käsittelevät Tietoja lähettääkseen kaupallisia viestejä ja mainoksia tuotteistaan ja palveluistaan tai toteuttaakseen markkinatutkimuksia, edellyttäen, että tähän on saatu nimenomainen suostumuksesi ("Markkinoiva kolmas Osapuoli");
f)  Yrityksen verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantaminen.

Tietoja voidaan käsitellä fyysisessä muodossa, automaattista tai sähköistä tiedonkäsittelyä käyttäen, mukaan lukien postin, sähköpostin, puhelimen (esim. automaattiset puhelut, tekstiviestit, multimediaviestit), tai faksin välityksellä, taikka muulla tavalla (esim. verkkosivut, mobiilisovellukset).

TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja voivat käsitellä EU:n sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat luonnolliset ja/tai juridiset henkilöt, jotka toimivat Yrityksen lukuun ja tiettyjen sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaismääräysten noudattamiseksi, taikka Yrityksen oikeuksien käyttämiseksi oikeusviranomaisessa.

TIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Yritys voi sopimusvelvoitteidensa puitteissa siirtää Tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseviin maihin, mukaan lukien Tietojen tallentaminen tietokantoihin, joita ylläpitävät Yritysten lukuun toimivat tahot. Tietokantojen ylläpito ja Tietojen käsittely ovat riippuvaisia käsittelyn tarkoituksista ja niitä koskee sovellettava tietosuojalainsäädäntö. Mikäli Tietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Yritys toteuttaa asianmukaiset sopimusoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen riittävän Tietojen suojan tason. Yritys käyttää muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, joilla säännellään tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOILLE

Kolmannen osapuolen verkkosivut, joille voidaan siirtyä tämän verkkosivuston kautta, ovat kolmannen osapuolen vastuulla. Yritys ei ole miltään osin vastuussa henkilötietojen antamisesta kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai kolmansien osapuolten verkkosivustoja koskevien pyyntöjen toteuttamisesta.

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Stellantis Europe S.p.A. on rekisterinpitäjä, jonka kotipaikka on Italiassa ja osoite on Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia. Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavan tiimiin sähköpostitse osoitteessa dpofca@stellantis.com.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Yritys säilyttää Palvelun tarjoamista ja Asiakastyytyväisyyttä varten käsiteltäviä Tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on ehdottoman tarpeellista käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Yrityksellä on kuitenkin oikeus säilyttää tällaisia Tietoja pidempiä aikoja, jos tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen turvaamiseksi, kun kyseiset Yrityksen edut liittyvät Palvelun tarjoamista koskevaan mahdolliseen vastuuseen. Kun Tietoja käsitellään markkinointi- ja profilointitarkoituksiin, Yritys säilyttää Tietoja siitä hetkestä lähtien, kun annat tähän suostumuksesi ja siihen hetkeen asti, kunnes peruutat suostumuksesi. Kun olet peruuttanut suostumuksesi, Tietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin. Yritys voi tästä huolimatta säilyttää näitä Tietoja erityisesti silloin, kun tämä on välttämätöntä Yrityksen etujen suojelemiseksi, Yrityksen edun liittyessä mahdolliseen Tietojen käsittelyä koskevaan vastuuseen, ellei toimivaltainen valvontaviranomainen anna lisäselvityksiä asiassa. Verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi kerättyjä tietoja säilytetään Yrityksen Evästekäytännössä kuvattujen säilytysaikojen mukaisesti.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksiaan:
1.  oikeus saada pääsy tietoihin tarkoittaa oikeutta saada Yritykseltä tieto siitä, käsitteleekö Yritys Tietojasi ja oikeutta saada, soveltuvin osin, pääsy näihin Tietoihin;
2.  oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen tarkoittaa oikeutta vaatia epätarkkojen ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista ja Tietojen poistamista edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
3.  oikeus käsittelyn rajoittamiseen tarkoittaa oikeutta vaatia käsittelyn keskeyttämistä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu;
4.  oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tarkoittaa oikeutta saada Tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa, sekä siirtää kyseiset Tiedot toisille rekisterinpitäjille;
5.  vastustamisoikeus tarkoittaa oikeutta vastustaa Tietojen käsittelyä edellyttäen, että pyyntö on oikeutettu, mukaan lukien silloin, kun Tietoja käsitellään markkinointi- tai profilointitarkoituksiin;
6.  oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Tietoja käsitellään lainvastaisesti.

Rekisteröity voi käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan kirjoittamalla osoitteeseen Stellantis Europe S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@fcagroup.com​.

MUUTOKSET

Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa 04/24/2018 alkaen.
Yritys varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä kokonaan tai osittain ja päivittää sen sisältöä (esimerkiksi soveltuvan lainsäädännön muutosten johdosta). Yritys julkaisee kaikki muutokset tällä verkkosivustolla. ​​​​​