JURIDISK INFORMATION

JURIDISK INFORMATION VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Åtkomsten till den här webbplatsen (www.fiatcamper.com) innebär att man accepterar villkoren och bestämmelserna nedan. Dessa villkor och bestämmelser kan uppdateras och/eller ändras när som helst och efter Fiat Group Automobiles SpA ("FGA") eget gottfinnande, utan att meddela användarna.

ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH ANVÄNDNING AV MOTSVARANDE INNEHÅLL

FGA påtar sig inget som helst ansvar för åtkomsten av webbplatsens användare eller för den användning som de gör av motsvarande innehåll.

WEBBPLATSENS INNEHÅLL

Allt innehåll på webbplatsen (nyheter, foton, videor, ljud, märken, logotyper, domännamn, programvaror, grafisk layout, teknisk dokumentation och handböcker osv.) samt rättigheterna till dem. Detta innehåll får därför endast konsulteras för syften som gäller personlig information. All annan användning är uttryckligen förbjuden utan att först ha fått skriftligt tillstånd därtill från FGA. Trots att varje skälig omsorg har lagts ned på att samla in och presentera informationen på denna webbplats, ger vi ingen garanti när det gäller exaktheten, fullständigheten, användbarheten i informationen eller möjlig användning av denna från användarnas sida. FGA utesluter därför uttryckligen allt ansvar för fel, inexakt eller utelämnad information som gäller dessa uppgifter. Vissa sidor på webbplatsen kan innehålla information som gäller program och framtida innehåll som beskrivs då de blir aktuella med termer som "förväntas", "uppskattas", "förutses", "tänks" och "planeras". Dessa uppgifter leder inte till någon förpliktelse från FGAs sida och därför påtar sig företaget inte något ansvar för att genomföra dessa hypotetiska innehåll.

IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive märken som nämns eller återges på webbplatsen, design och patent som gäller produkter som finns på webbplatsen, är underställt lagen om upphovsrätt och andra bestämmelser om skydd av immateriella och industriella rättigheter som är i kraft. Det innebär att det är strängeligen förbjudet att reproducera, modifiera eller helt eller delvis använda materialet utan att först ha fått ett skriftligt tillstånd av FGA eller motsvarande innehavare.

PRODUKTER OCH PRISER

Informationen och bilderna - inklusive produkternas färger - som gäller utrustning, utseende, prestanda, mått och vikt, priser, bränsleförbrukning, driftskostnader osv. för produkterna på webbplatsen genomgår kontinuerliga uppdateringar och kan visa tillbehör och extra tillvalsprodukter som inte ingår i standardutrustningen. Dessa uppgifter ska därför anses vara endast indikativa och kan innehålla fel och inexakta uppgifter. FGA kan när som helst göra strukturella eller formella ändringar på fordonen som visas på webbplatsen, enligt eget förmenande. Detta gäller även fordonets nyanser och standardutrustning. Priserna som anges på webbplatsen är inte bindande eftersom de endast rekommenderas av FGA för det egna distributionsnätet. För uppdaterad och punktlig information om produkterna och priserna på webbplatsen, ber FGA därför användarna att vända sig till de lokala filialerna och auktoriserade återförsäljarna.

ANSVARSSKYLDIGHET

FGA påtar sig inget ansvar för information och anvisningar som finns på webbplatsens sidor. I synnerhet, innehåller de inget underförstått löfte eller garanti om produkternas sammansättning, lämplighet för vissa syften. Ingen garanti ges heller för att produkterna inte bryter mot lagar eller patent. Vissa länkar till andra webbplatser kan visas. FGA kan inte påverka konfigurationen, tillgängligheten, åtkomsten och innehållet på sidorna som är kopplade till webbplatsen via länkar och garanterar ingenting när det gäller aktualitet, exakthet, fullständighet och kvalitet i informationen som finns på dessa sidor. FGA kommer inte att anses ansvarig för någon direkt eller indirekt skada, inklusive utebliven vinst, som uppkommer vid användningen eller omöjligheten att använda webbplatsen och dess innehåll eller webbplatser som är anslutna till den direkt eller indirekt, som utelämnad eller felaktig information.

TREDJE MANS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Den här webbplatsen administreras av FGA. FGA respekterar tredje parts materiella rättigheter. Visst material på webbplatsen kan publiceras och göras tillgängligt på webbplatsen för tredje part, utan tillstånd från FGA. FGAs policy tillåter inte bestående material som kränker tredje parts rättigheter. Användarkonton som bryter mot sådana rättigheter kommer att elimineras så snart FGA kommer till kännedom om sådan kränkning. Om en användare anser att delar av materialet som finns på webbplatsen bryter mot en rättighet, ska användaren skicka en anmärkning till FGA med följande information: i. identifikation av den kränkta rättigheten eller, om det gäller flera kränkningar, en lista med alla kränkta rättigheter; ii. identifikation av materialet på webbplatsen som kränker rättigheten/rättigheterna som anges ovan och som man vill ta bort eller inaktivera tillsammans med information som kan vara till hjälp för FGA vid identifikationen av föremålet för kränkningen/kränkningarna; iii. de uppgifter som krävs för att kontakta ägaren vars rättighet/rättigheter har kränkts, inklusive adress, telefonnummer och, om tillgänglig, e-postadress; iv. en förklaring där man förklarar att informationen som meddelats FGA är riktig och att man är medveten om att falska förklaringar kan leda till straffrättsliga påföljder samt att man har rätt att agera för innehavaren av den kränkta rättigheten; iv. en namnteckning, reell eller elektronisk, av personen som har tillstånd att agera för innehavaren av den/de rättighet/rättigheter som kränkts. Anmärkningen ovan ska skickas med rekommenderat brev till följande adress: Fiat Group Automobiles S.p.A., Fiat Digital Marketing, Corso Agnelli, 200 10135 Turin

TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

Förutom de övriga rättigheter som användarna har enligt lag - nationell eller internationell - underställs användningsvillkoren för denna webbplats italiensk lag och kommer att tolkas enligt densamma (med undantag för bestämmelserna om lagvalsregler), inklusive tvist om existens, giltighet och verkställandet av dessa villkor för användning av webbplatsen och alla andra avtal som det hänvisas till. Inom ramen för ovanstående är det domstolen i Turin som är den behöriga instans för tvister som gäller användningsvillkoren för webbplatsen, samt alla andra avtal som den hänvisar till.​

<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitle" runat="server"/>